Algemene voorwaarden B. Analyzed marketing

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van B. Analyzed. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door B. Analyzed, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van B. Analyzed zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website adviezen, conversie-optimalisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. B. Analyzed behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie B. Analyzed een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Toepasselijkheid
Door ondertekening van een overeenkomst met B. Analyzed verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van B. Analyzed en dat hij of zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en B. Analyzed opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door B. Analyzed zijn geheel vrijblijvend.

Het ondertekenen van een door B. Analyzed uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met B. Analyzed.

Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door B. Analyzed blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door B. Analyzed. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en B. Analyzed zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht B. Analyzed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

B. Analyzed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en   overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit  vereist, heeft B. Analyzed het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B. Analyzed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan B. Analyzed worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B. Analyzed zijn verstrekt, heeft B. Analyzed het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Analyzed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat B. Analyzed is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor B. Analyzed kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden  uitgevoerd kan B. Analyzed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door B. Analyzed of door opdrachtgever ingeschakelde derden in  het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart B. Analyzed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door B. Analyzed voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
B. Analyzed heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door B. Analyzed onderhouden worden.
B. Analyzed heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met B. Analyzed gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
B. Analyzed heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Levering en levertijd

B. Analyzed gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
Mocht B. Analyzed onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan B. Analyzed alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij B. Analyzed een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Door B. Analyzed gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

Zilver CMS

Aan de Klant/Partner wordt door B. Analyzed een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.
De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van B. Analyzed.
Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via B. Analyzed op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
Opzegging geschiedt schriftelijk door B. Analyzed en Klant/partner met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.
B. Analyzed is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
B. Analyzed is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

Overmacht

B. Analyzed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer B. Analyzed als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal B. Analyzed alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en B. Analyzed geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door B. Analyzed tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door B. Analyzed minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en B. Analyzed is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door B. Analyzed het verschuldigde bedrag te voldoen.
In genoemde gevallen behoudt B. Analyzed zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door B. Analyzed een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering B. Analyzed hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
Indien B. Analyzed abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal B. Analyzed het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens B. Analyzed heeft voldaan.

Copyright

Het eigendom van door B. Analyzed verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij B. Analyzed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan B. Analyzed hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is B. Analyzed gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
B. Analyzed behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Al het door B. Analyzed vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van B. Analyzed niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid

Voor zover B. Analyzed bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop B. Analyzed weinig of geen invloed kan uitoefenen kan B. Analyzed op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met B. Analyzed of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met B. Analyzed.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is B. Analyzed slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van B. Analyzed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart B. Analyzed voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van B. Analyzed.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. B. Analyzed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
B. Analyzed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De opdrachtgever dient B. Analyzed terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door B. Analyzed geleden schade.
B. Analyzed is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
B. Analyzed is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Buitengebruikstelling

B. Analyzed heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens B. Analyzed niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. B. Analyzed zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van B. Analyzed kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door B. Analyzed gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

B. Analyzed noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan B. Analyzed, waarna B. Analyzed deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan B. Analyzed binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

B. Analyzed behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene

leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

B. Analyzed zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan    derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan B. Analyzed.
Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. B. Analyzed zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
B. Analyzed is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
B. Analyzed behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van B. Analyzed te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.
Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen B. Analyzed opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door B. Analyzed met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van B. Analyzed beslissend.

Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van B. Analyzed totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Onze certificeringen

Al onze specialisten zijn gecertificeerd en hebben ruime ervaring in hun vakgebied. Uiteraard zijn onze specialisten op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.